ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ EEC

 วันนี้ (13 ธ.ค. 2562) นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC หรือ EEC Health Fair และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยมีนายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ EEC

 วันนี้ (13 ธ.ค. 2562) นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC หรือ EEC Health Fair และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยมีนายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ...

อ่านต่อ

ปั้นแผนกำจัดขยะครบวงจร  คาดอีก 12 ปี ‘EEC ไร้ขยะสะสม’

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบแผนกำจัดขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผุดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะเพิ่มอีก 6 แห่ง และศูนย์กำจัดขยะแปลงเป็นไฟฟ้าต้นแบบ 1 แห่ง ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะได้...

อ่านต่อ

EEC จัดสัมมนารับฟังความเห็น 

(11ธ.ค.62) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวม (ด้านคมนาคม และด้านสาธารณูปโภค) ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2  โดยมี...

อ่านต่อ

EEC เผย โครงการพัฒนาด้านต่างๆ มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ จากแผนดำเนินงานและมาตรการที่ชัดเจน

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 11/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน    ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี)  มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

...
อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา