ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สกพอ. จับมือ บี.กริม ลงนามสัญญา ขับเคลื่อนผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในสนามบินอู่ตะเภา

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สกพอ. จับมือ บี.กริม ลงนามสัญญา ขับเคลื่อนผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ในสนามบินอู่ตะเภา

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...

อ่านต่อ

EEC มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เร่งสานต่อภารกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

การประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 วัน จันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน 2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม ฯ ได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒ นา พิเศษภาคตะวันออก (อีอซี)ี มีรายละเอียดทีส่ำคัญ ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพืน้ที่...

อ่านต่อ

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนีย...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นเฉพาะกิจโดย กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส...

อ่านต่อ

สกพอ. ร่วมกับ สศช. แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

สกพอ. ร่วมกับ สศช. ประชุมหารือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform; TPMAP) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที

15 มิ.ย. 2563 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วเลขาธิการ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา