ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

        โดยมี หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวพจณี...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

        โดยมี หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวพจณี...

อ่านต่อ

การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธม...

วันนี้ท่ี 17 มกราคม 2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเชิญกลุ่ม กิจการค้าร่วม บริษทั ธนโฮลดิง้ จากัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา)...

อ่านต่อ

EEC ต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่ขาดแคลน

3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพื้นที่เขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่ช่วยยกระดับและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน แต่การพัฒนาดังกล่าวจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งจะมีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ดังนั้นการวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกิน...

อ่านต่อ

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 สรุปสาระสําคัญดังนี้

       คณะกรรมการคัดเลือกฯ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา