Home > การจัดตั้งเขตส่งเสริม > การขอรับเป็นเขตส่งเสริม

การขอรับเป็นเขตส่งเสริม

7,462
Share on Facebook Share on Twitter

การขอรับเป็นเขตส่งเสริม

สกพอ. ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งเขตส่งเสริมในพื้นที่ อีอีซี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้ง “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” ช่วยให้สามารถเข้าใจ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ขั้นตอนในการพิจารณาคำขอจัดตั้งเขตส่งเสริม ทั้งนี้ หากประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปยังฝ่ายปฏิบัติการเชิงพื้นที่ สกพอ.โดยผู้ที่สนใจสามารถทำหนังสือขอจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริม ด้วยการเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในคู่มือจัดตั้งเขตส่งเสริมต่อเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายในการอนุมัติและปรออะกาศเป็นเขตส่งเสริมต่อไป

ติดต่อเรา