Home > การจัดตั้งเขตส่งเสริม > การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

4,588
Share on Facebook Share on Twitter

การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในการลงทุนในเขตส่งเสริมในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) สรกศ.มีแนวคิดที่จะลดขั้นตอนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการประกอบการ การอนุมัติ อนุญาต ให้สามารถทำได้รวดเร็ว สามารถแข่งขันได้กับความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นของการประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบัน โดยคงความโปร่งใส ความถูกต้องของการอนุมัติ อนุญาตไว้อย่างครบถ้วน โดยภารกิจของ สกรศ. มีกฎหมายที่อยู่ในอำนาจที่ต้องดำเนินการอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้การบริการเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรสำหรับเขตส่งเสริม 8 ฉบับ ดังนี้

  1. กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
  2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  3. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
  4. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  5. กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
  6. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
  7. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  8. กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ทั้งนี้ สกรศ. ได้วางโครงสร้างบุคลากรและการบริหารองค์กรให้เกิดความคล่องตัว และสามารถรับปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยสกรศ. มีแนวทางที่จะสรรหาหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ดังกล่าว (outsource) เพื่อบริหารการให้บริการศูนย์เบ็ดเสร็จครบวงจรสำหรับเขตส่งเสริมแทน สกรศ. โดยครอบคลุมถึงการจัดหาพื้นที่ให้บริการ จัดหาเจ้าหน้าที่บริการ ในการจัดบริการจัดทำรายงานการขออนุมัติ อนุญาต ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริม

นอกจากนี้ สกรศ.ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้ให้บริการศูนย์เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว เพี่อให้บริการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งต่อผู้ประกอบการ ให้เกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังให้เกิดความรวดเร็วในการประกอบการ ซึ่งระยะแรกจะจัดตั้งศูนย์ OSS หรือ One Stop Service ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และในระยะที่ 2 จะจัดตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นอกจากนี้ สามารถยื่นขอใช้บริการ OSS ที่สำนักงานใหญ่ กนอ. ที่ กรุงเทพฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

 

ติดต่อเรา