Home > การจัดตั้งเขตส่งเสริม > ภาพรวมเขตส่งเสริม

ภาพรวมเขตส่งเสริม

12,701
Share on Facebook Share on Twitter

ภาพรวมเขตส่งเสริม

ภาพรวมเขตส่งเสริม

ระหว่างการรอร่างพระราชบัญญัติการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ...ประกาศใช้ รัฐบาลได้มีคำสั่งสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม  พ.ศ.2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นกรอบในการทำงานไปพลางก่อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเขตส่งเสริมดังนี้

 

คำจำกัดความ : “เขตส่งเสริม หมายความว่า บริเวณพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยที่ผู้ประกอบการ อยู่อาศัย หรือพำนักในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการ อยู่อาศัย หรือพำนักเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ข้อ 3(4)  ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจ กำหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย หรือผู้พำนักในเขตส่งเสริมแต่ละแห่งตามความเหมาะสม รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

และข้อ 5 ในเขตส่งเสริม ถ้ากฎหมายกำหนดให้ผู้ดำเนินการหรือผู้กระทำในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติอนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นหน้าที่และอำนาจของเลขาธิการ และให้เลขาธิการมีหน้าที่และอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ในการดำเนินการตามที่กล่าว ถ้าเลขาธิการเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งในเรื่องใดเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน หรือสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่สมควร ให้เสนอความเห็นต่อ กรศ. เพื่อพิจารณา ในกรณีที่เห็นชอบด้วย ให้ กรศ.รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ สกรศ. มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นกำหนดให้เรียกเก็บได้ และให้มีอำนาจเรียกเก็บค่าบริการในการดำเนินการดังกล่าวได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม ให้นำส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น ส่วนค่าบริการที่เรียกเก็บได้ให้เป็นรายได้ของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ สกรศ.

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตส่งเสริม 

สกรศ.ได้จำแนกเขตส่งเสริมออกเป็นเขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการพิเศษ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และเขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการอุตสาหกรรมอย่างน้อย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

 

ติดต่อเรา