Home > การจัดตั้งเขตส่งเสริม > เขตส่งเสริมที่ประกาศแล้ว

เขตส่งเสริมที่ประกาศแล้ว

9,644
Share on Facebook Share on Twitter

เขตส่งเสริมที่ประกาศแล้ว

เขตส่งเสริมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

  1. เขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการพิเศษ

1.1.    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)

1.2.    ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EECi)  และ เขตนวัตกรรมดิจิทัล ภาคตะวันออก  (EECd)

  1. เขตส่งเสริมเพื่อรองรับกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Smart park บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณณ  1,466 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณ 1,900 ไร่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานการศึกษาเมืองการบินภาคตะวันออก

 

ด้านพัฒนาเทคโนโลยี

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ EECi

รายงานการศึกษาความเหมาะสม EECd

 

ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย

รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

รายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

 

 

ติดต่อเรา