Home > การลงทุนอุตสาหกรรม > การติดต่อขอรับสิทธิ์

การติดต่อขอรับสิทธิ์

5,676
Share on Facebook Share on Twitter

การติดต่อขอรับสิทธิ์

การขอรับสิทธิ์

      การดำเนินการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เตรียมมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษสำหรับการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

      ทั้งนี้ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการผลักดันโครงการการลงทุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อีอีซี และยกระดับอุตสาหกรรมประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

   

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนักลงทุนและกิจการ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการลงทุน ดังนี้

  1.  นักลงทุนสนใจดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  2. นักลงทุนได้รับการเห็นชอบในหลักการของโครงการ หรือได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
  3. เป็นโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทยได้
  4. นักลงทุนมีความประสงค์สร้างความร่วมมือในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

      นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายละเอียดดังนี้

 

ติดต่อเรา