Home > การลงทุนอุตสาหกรรม > ความก้าวหน้าการลงทุน

ความก้าวหน้าการลงทุน

6,786
Share on Facebook Share on Twitter

ความก้าวหน้าการลงทุน

โครงการการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  ได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับและมีการลงนามความร่วมมือระหว่างง อีอีซี กับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และเพิ่มความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และเตรียมการวางแผนความร่วมมือด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจพื้นฐาน และร่วมเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมได้

 

      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “Thailand Outlook on EEC Implementation” THAILAND FOCUS 2017

     

      ครั้งแรกของประวัติศาตร์สองประเทศเมื่อทัพนักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 500 คนลงพื้นที่ดูความพร้อม...ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

      EEC แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก ในวาระโอกาสครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์มติชน เสวนาภายใต้หัวข้อ 6 เดือนความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

    

      การประชุมสมัยสามัญขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ติดต่อเรา