Home > การลงทุนอุตสาหกรรม > สถิติการลงทุนใน EEC

สถิติการลงทุนใน EEC

17,288
Share on Facebook Share on Twitter

สถิติการลงทุนใน EEC

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน

  • การขอรับการส่งเสริม ในปี 2560 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,456 โครงการ ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีมูลค่าเงินลงทุน 641,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22 ซึ่งคาดว่าโครงการ เหล่านี้จะก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยเป็นโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายร้อยละ 61 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน หากพิจารณาในแง่ของจำนวนโครงการพบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีเงินลงทุนสูงที่สุด
  • การอนุมัติให้การส่งเสริม ในปี 2560 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1,227 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27 มูลค่าเงินลงทุน 625,080 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27 เช่นเดียวกัน
  • การออกบัตรส่งเสริม ในปี 2560 มีการออกบัตรส่งเสริม 1,294 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18 แต่มีมูลค่าเงินลงทุน 732,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 48 เนื่องจากมีการออกบัตรส่งเสริมของโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท

สถิติการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สถิติในปี พ.ศ. 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในประเทศไทยรวม 1,227 โครงการ มูลค่ารวม 625,080 ล้านบาท โดยเป็นการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 588 โครงการ มีมูลค่ารวม 201,627 ล้านบาท โดยจำนวนนี้มีโครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในพื้นที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 259 โครงการ มูลค่ารวม 310,337 ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลจาก สกท.: จากเอกสาร http://www.boi.go.th/upload/overviewpromotionandstat2017_th_24131.pdf

 

 

 

 

สถิตินักลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ปี พ.ศ.2560 

สถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนใน ปี พ.ศ. 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนในพื้นที่เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก 259 โครงการ มูลค่ารวม 310,337 ล้านบาท ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 133 โครงการ มูลค่า 117,311 ล้านบาท จังหวัดระยอง จำนวน 93 โครงการ มูลค่า 162,751 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา 33 โครงการ มูลค่า 30,275 ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลจาก สกท.: จากเอกสาร http://www.boi.go.th/upload/overviewpromotionandstat2017_th_24131.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั่วประเทศไทย มกราคม – กันยายน 2560

 

 จำนวนนักลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด ตั้งแต่ต้นปี 2560

ติดต่อเรา