Home > ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

22,409
Share on Facebook Share on Twitter

ข้อมูลข่าวสาร

การสื่อสารแบบบูรณาการ

      โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0  โดยการสร้างฐานสะสมการลงทุน และฐานสะสมเทคโนโลยีเพื่อคนรุ่นใหม่ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับรายได้ประชาชาติของไทย ให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภาคตะวันออกในสามจังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ผ่านการลงทุนเพิ่มเติมโดยการต่อยอดจากโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

      ความสำเร็จของโครงการ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ประชาสังคม และที่สำคัญคือเยาวชนคนรุ่นใหม่

      ดังนั้นพันธกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการสื่อส่ารสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ

      ในบริบทของการสื่อสารยุคดิจิทัลนี้ การสื่อสารจำต้องเป็นลักษณะบูรณาการ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ในการเดินหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 ไปด้วยกัน อันประกอบด้วยสื่อกระแสหลักและสื่อดิจิทัล หรือโซเชียลมีเดีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรและการลงพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

ติดต่อเรา