Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

71,014
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

EEC มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เร่งสานต่อภารกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

การประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 วัน จันทร์ ท่ี 22 มิถุนายน 2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม ฯ...

ข่าวสาร

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ณ ตึกสันติไมตรี...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล...

ข่าวสาร

สกพอ. ร่วมกับ สศช. แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

สกพอ. ร่วมกับ สศช. ประชุมหารือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform; TPMAP) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที

15 มิ.ย. 2563 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC นางสาวพจณี...

ข่าวสาร

EEC เดินหน้าบริหารจัดการน้ำ จัดหาพลังงานสะอาด พัฒนาการเกษตร...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2563 ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563    ...

Pages

ติดต่อเรา