Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,297
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านแผนบริหารจัดการน้ำ-พลังงานใน EEC

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4...

ข่าวสาร

คัดหัวกะทิ ปั้นเป็นเทรนเนอร์ด้าน 'แมคคาทรอนิกส์' เพื่อสร้างบุคลกรเด่น...

ท่ามกลางการพัฒนาของ EEC ที่กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันนั่นก็คือ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีทักษะชำนาญการในแต่ละสาขาวิชาชีพตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.69

-โรงงานภาคตะวันออกพร้อมรับมือภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมลดใช้น้ำ 10% นาน 6 เดือน
- ชู “ระยอง” แหล่งสำรองหินใหม่ 3 หมื่นล้านตัน รองรับงานโครงสร้างพื้นฐาน EEC
- เชื่อ “สงครามการค้า” หนุน “จีน” แห่ย้ายฐานลงทุนไทยต่อเนื่อง...

ข่าวสาร

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

        โดยมี...

ข่าวสาร

การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด...

วันนี้ท่ี 17 มกราคม 2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (...

Pages

ติดต่อเรา