Home > ข้อมูลข่าวสาร > รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

33,144
Share on Facebook Share on Twitter

รับสมัครงาน

วิธีการสมัคร

1.    ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
2.    สมัครงานตำแหน่งที่สนใจผ่านทาง https://career44.sapsf.com/career?company=easterneco&site=&lang=th_TH    
3.    ลงทะเบียน เพื่อรับ User name และ Password ชั่วคราว เพื่อใช้งานระบบ
4.    แนบ CV หรือ Resume 
5.    กรอกข้อมูลส่วนตัว
6.    แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) / สำเนาใบรับรองการทำงาน (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน) / รูปถ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-033-8011 หรืออีเมล hr@eeco.or.th วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สมัครงานผ่าน QR Code    

 

 

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักโครงการบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา