Home > ข้อมูลข่าวสาร > รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

33,291
Share on Facebook Share on Twitter

รับสมัครงาน

วิธีการสมัคร

1.    ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
2.    สมัครงานตำแหน่งที่สนใจผ่านทาง https://career44.sapsf.com/career?company=easterneco&site=&lang=th_TH    
3.    ลงทะเบียน เพื่อรับ User name และ Password ชั่วคราว เพื่อใช้งานระบบ
4.    แนบ CV หรือ Resume 
5.    กรอกข้อมูลส่วนตัว
6.    แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) / สำเนาใบรับรองการทำงาน (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน) / รูปถ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-033-8011 หรืออีเมล hr@eeco.or.th วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สมัครงานผ่าน QR Code    

 

 

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา