Home > ข้อมูลข่าวสาร > รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

33,291
Share on Facebook Share on Twitter

รับสมัครงาน

วิธีการสมัคร

1.    ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
2.    สมัครงานตำแหน่งที่สนใจผ่านทาง https://career44.sapsf.com/career?company=easterneco&site=&lang=th_TH    
3.    ลงทะเบียน เพื่อรับ User name และ Password ชั่วคราว เพื่อใช้งานระบบ
4.    แนบ CV หรือ Resume 
5.    กรอกข้อมูลส่วนตัว
6.    แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) / สำเนาใบรับรองการทำงาน (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน) / รูปถ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-033-8011 หรืออีเมล hr@eeco.or.th วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

สมัครงานผ่าน QR Code    

 

 

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มเศรษฐศาสตร์

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สกพอ. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานโครงการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / ติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / การจัดทำบัญชีสำนักงาน งานด้านนโยบาย กำกับตรวจสอบ...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)...

Pages

ติดต่อเรา