ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2563

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2563
288

ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้าร่วม กว่า 30 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน

ติดต่อเรา