กองทัพเรือ เดินหน้าพาเอกชนผู้ซื้อซองลงพื้นที่ ปูทางคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ยกระดับสนามบินอู่ตะเภาสู่สนามบินระดับโลก

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > กองทัพเรือ เดินหน้าพาเอกชนผู้ซื้อซองลงพื้นที่ ปูทางคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ยกระดับสนามบินอู่ตะเภาสู่สนามบินระดับโลก
774

กองทัพเรือ เดินหน้าพาเอกชนผู้ซื้อซองลงพื้นที่ ปูทางคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ยกระดับสนามบินอู่ตะเภาสู่สนามบินระดับโลก

วันนี้ (30 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 วังนันทอุทยานสโมสร พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแบบและลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการ และเปิดเวทีให้ผู้ซื้อเอกสารได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เป็น โดยมีนักลงทุนที่สนใจซื้อซองข้อเสนอ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และสื่อมวลชนร่วมงาน กว่า 150 คน

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้มีประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเรื่อง กำหนดให้พื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เป็น “เขตส่งเสริม: เมืองการบินภาคตะวันออก” (พื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินฯ) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้จัดทำเอกสารเพื่อประกาศเชิญชวนเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมการคัดเลือกเอกชนในโครงการฯ โดยที่ผ่านมา กองทัพเรือได้เปิดให้เอกชนซื้อซองข้อเสนอไปเมื่อ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้น จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงแบบและตอบข้อซักถามอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะเปิดให้มีการรับซองข้อเสนอ ณ ห้องประชุม กองทัพเรือ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำหรับขอบเขตของการลงทุนในโครงการฯ โดยแบ่งเป็นการออกแบบและก่อสร้าง ตลอดจนการให้บริการและการซ่อมบำรุงรักษา ทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และระบบที่เกี่ยวข้องในสนามบินอู่ตะเภาสำหรับการขึ้นลงและเคลื่อนตัวของอากาศยาน อาคารหอบังคับการบินแห่งที่ 2 (Air Traffic Control Tower) อาคารปฏิบัติการ อาคารสนับสนุน และระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสนามบินอู่ตะเภาสำหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศ และงานหลักที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการฯ เช่น อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ศูนย์การขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transportation Centre: GTC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจราจรสำหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะไปสู่สนามบิน ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) เป็นต้น พื้นที่เขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสนามบินอู่ตะเภา (Cargo Village or Free Trade Zone: FTZ) ศูนย์ธุรกิจการค้าเพื่อพัฒนาพื้นที่ในสนามบินอู่ตะเภา (Commercial Gateway) ระบบสาธารณูปโภคกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานของกรมศุลกากร สำนักงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ และงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การบริการด้านการบิน (Non-aeronautical Services) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยมีระยะเวลาการร่วมลงทุน 50 ปี นับจากวันที่กำหนดให้เอกชนเริ่มการดำเนินโครงการฯ

ภายหลังการประชุมชี้แจงแบบแล้ว จึงพานักลงทุนที่สนใจและสื่อมวลชน ลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้เห็นพื้นที่จริง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น

การเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในครั้งนี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมกันใช้แหล่งเงินทุน ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาดำเนินงาน การออกแบบและก่อสร้าง การให้บริการและการบำรุงรักษาโครงการฯ  ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินระดับโลก ซึ่งมีมาตรฐานระดับสูง ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การให้บริการผู้โดยสาร และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาพื้นที่ภายในพื้นที่ EEC ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ของประเทศไทย และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ในระดับภูมิภาค

ติดต่อเรา