การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561
1,414

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561 มีท่าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.      โครงการหลักที่สำคัญ มีการดำเนินการตามแผนการที่วางไว้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาดังนี้

1.1  ความก้าวหน้าโครงการ EEC Project List

โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก ตาม EEC Project List 4 โครงการ ได้แก่ ได้แก่ (1) โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (2) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (3) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ (4) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โดยสรุปผลการดำเนินงาน และจำนวนเอกชนที่ซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน ดังนี้

โครงการ/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประกาศ
เชิญชวน
เปิดขายเอกสารการคัดเลือก กำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ

ผู้ซื้อเอกสาร

การคัดเลือก

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก / โดย ทร. 12 พ.ย. 61 16-29 พ.ย. 61 28 ก.พ. 62 42 ราย
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 / โดย กทท.
5 พ.ย. 61 5-19 พ.ย. 61 14 ม.ค. 62 32 ราย
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 / โดย กนอ. 2 พ.ย. 61 9-21 พ.ย. 61 6 ก.พ. 62 18 ราย
โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
อู่ตะเภา
ประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชน โดยไม่ใช้วิธีการประมูล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยให้เอกชนที่จะได้รับการคัดเลือก ส่งเอกสารข้อเสนอกลับมาภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

แผนการดำเนินงานต่อไปหลังจากการขายเอกสารคัดเลือกเอกชนในแต่ละโครงการ

·     โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการคัดเลือกภายในกลางเดือนเมษายน 2562

·     โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการคัดเลือกภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562

·     โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการคัดเลือกภายในกลางเดือนเมษายน 2562

·     โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการคัดเลือกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1.2  ความก้าวหน้าโครงการเขตนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

ความคืบหน้าในการดำเนินการในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา วท. โดย สวทช. ได้ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนา EECi โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1)   พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการทำงานร่วมกันของเมืองนวัตกรรมและทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

2)   เพื่อให้ EECi เป็นแหล่งนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมดำเนินการโดยเร็ว กำหนดให้ใช้วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัด ระยอง เป็นพื้นที่ตั้งของ EECi เพียงแห่งเดียว

3)   เริ่มดำเนินการ EECi ทันที โดยใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นที่รองรับนวัตกรและนักลงทุนที่มีความพร้อมดำเนินการ

4)   ประมาณการวงเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รัฐพึงลงทุนใน EECi  ตลอดช่วงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พร้อมทั้งยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนา EECi ทั้งภาครัฐและเอกชน วิจัยนวัตกรรม วิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สนับสนุนการแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ ปรับปรุงแก้ไขผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา EECi มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค คาดว่าเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ภายในมกราคม 2562 โดยมีวงเงินก่อสร้างรวมกว่า 4,000 ล้านบาท

 

2.      โครงการสำคัญ ที่จะดำเนินการในระยะต่อไป เน้นผลเชิงพื้นที่และนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการสำคัญ ที่มีความพร้อมและมีความเชื่อมโยงกับโครงการสำคัญในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่เป็นผลจากการขยายตัวของการลงทุน ประกอบกับเตรียมความพร้อมของโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมโยงทุกระบบ โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

2.1     โครงการสำคัญของจังหวัด

สกพอ. ได้วิเคราะห์ถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของนักลงทุน โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสม 3 โครงการ ของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและ  ไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

จังหวัด โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยอง 1) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนน
เฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
2) โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการถนนเลี่ยงเมือง สาย ง อ.เมือง จ.ระยอง - กรมทางหลวงชนบท
- แขวงทางหลวงชนบทระยอง
ชลบุรี 1) โครงการก่อสร้างทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมืองใหม่เหนือและถนน
นิคมแหลมฉบัง 4 กม.126+425
- กรมทางหลวง

ทั้งนี้ การจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว ได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ การสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ และคมนาคมทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และรองรับการขยายเมืองต่อไป

1.1     โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

โครงการพัฒนาเมืองดิจิทัลตัวอย่างของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนทั้งภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง  

โครงการฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)   งานการออกแบบ ก่อสร้าง ให้บริการ และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

2)  การจัดสรรพื้นที่โครงการฯ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อสนับสนุนและดึงดูด นักลงทุนเป้าหมายเข้ามาลงทุนและเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่

การพัฒนาเมืองดิจิทัลนอกจากจะมีความสอดคล้องกับความพร้อมและมีความเชื่อมโยงกับโครงการสำคัญในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

 

2.  โครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1  (ร่าง) ระเบียบกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มาตรา 61 และมาตรา 64 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายใน หรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา EEC โดยเงินกองทุนให้ใช้เบิกจ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

1)   เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือ หรือเยียวยา ประชาชนและชุมชนบรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนา EEC

2)  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใน EEC หรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนา EEC

3)  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนา EEC ตามที่ กพอ. กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (1) และ (2) ให้คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

2.2  (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมใน EEC

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และมอบหมายให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นผู้ประสานรวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายต่อไป

การเสนอ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อม EEC พ.ศ. 2561-2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ EEC

2) กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทำแผน

3) กรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC

4) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ของแผนสิ่งแวดล้อม EEC

5) แผนปฏิบัติการ และโครงการเร่งด่วน

6) การขับเคลื่อนแผน

ในการนี้ กรอบแนวความคิดและทิศทางในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน เตรียมความพร้อม รู้เท่าทัน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.31

ติดต่อเรา