การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
901

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2561 มี         ท่าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานอีอีซี ปีที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้

  1. 5 โครงการพื้นฐานหลัก EEC เป็นไปตามกำหนดการ

โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก 5 โครงการ ได้แก่

1.) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

2.) โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

3.) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน อู่ตะเภา

4.) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

5.) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการคัดเลือกและลงนามในสัญญากับเอกชนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566

ส่วนโครงการสำคัญ 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (2) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (3) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ (4) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนคัดเลือกทุกโครงการช่วงเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 และลงนามในสัญญากับเอกชนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1.1  มีการกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตฯ อุตสาหกรรม 21 เขต และเขตฯ เพื่อกิจการพิเศษ 4 เขต 

การกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เมืองการบินภาคตะวันออก เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

1.2  แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนปฏิบัติการ 4 แผน ได้แก่ แผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1.3   จัดทำแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน EEC ตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในปี 2562 จำนวน 14,862.6146 ล้านบาท

1.4 มีกิจกรรมชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ในหลายประเทศ

ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. แผนการดำเนินงานของ สกพอ. ในระยะต่อไป

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 "ดึงการลงทุน" ร่วมกับ BOI เป้าหมาย 100,000 ล้านบาทต่อปี

                    ในการนี้ สกพอ. จะจัดทำแผนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการหา    นักลงทุนที่เป็นผู้ประกอบการหลัก (Anchor) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

  •  แผนการชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1)   มีคณะกรรมการประสานการลงทุน ที่มีคณะทำงานประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 กลุ่ม

2)   ประสานการทำงานร่วมกับ BOI กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงต่างประเทศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

3)   วางแผน Roadshow แบบเจาะลึกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเน้นผลสัมฤทธิ์การชักจูงการลงทุนของบริษัทเป้าหมายสำคัญ

  • การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง (ตาม พ.ร.บ. EEC) ให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
  • การพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรในพื้นที่ EEC เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการ นักลงทุนในพื้นที่ EEC ให้ศูนย์บริการที่มีความทันสมัย รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยของระบบข้อมูลในการติดต่อธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

  • การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน รวมตลอดทั้งช่วยเหลือ หรือเยียวยาประชาชนและชุมชนบรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แลสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กลุ่มที่ 2 การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ “เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”

                   สำนักงานฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายตลาดการลงทุน ทั้งจากในและต่างประเทศ และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าของ และร่วมได้รับประโยชน์จากโครงการ

กลุ่มที่ 3 วางแผนอนาคต รองรับการพัฒนาในอนาคต

  • การขยายพื้นที่ EEC (นอกจาก 3 จังหวัด)
  • การประกาศอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเพิ่มเติม
  • การเตรียมการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เมืองศูนย์กลางการเงิน และ Aerotropolis
  • การพัฒนาแรงงานคุณภาพสูง โดยประสานกับ ศธ. รง. วท. และที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนพัฒนารายสาขา เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธารณสุข เกษตร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC

สกพอ. ได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในเบื้องต้น จำนวน 10 อุตสาหกรรม โดยสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนและที่แก้ไขเพิ่ม และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังต่อไปนี้

             (1) ยานยนต์สมัยใหม่

             (2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

             (3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

             (4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

             (5) การแปรรูปอาหาร

             (6) หุ่นยนต์

             (7) การบินและโลจิสติกส์

             (8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

             (9) ดิจิทัล

             (10) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร

 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา