การประชุมแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

867

การประชุมแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

         เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ร่วมกับนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ จัดประชุมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ กว่า 50 หน่วยงาน เรื่องการเตรียมจัดทำแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ Auditorium สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เพื่อชี้แจงแนวทาง สร้างการรับรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการฯ ดังกล่าว

        โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สู่การปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพและเพียงพอ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับการท่องเที่ยว พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การให้บริการระบบสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การศึกษาการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูของภูมิภาคในบริบทโลก  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท

ติดต่อเรา