คำชี้แจง กรณีที่ดินราชพัสดุบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

831

คำชี้แจง กรณีที่ดินราชพัสดุบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

กรณีที่ดินราชพัสดุ บริเวณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ว่าจะไปใช้พัฒนาเมืองนั้น ขอชี้แจงว่า สำนักงานฯ ไม่มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ และไม่เคยขอโอนจากกรมธนารักษ์แต่อย่างใด ดังนั้นพื้นที่ราชพัสดุดังกล่าว ยังเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือเช่นที่เป็นอยู่เดิม รวมทั้งไม่เคยมีการเจรจากับเอกชนรายใดๆ ที่จะนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น

 

สำนักงานฯ เห็นว่าการชี้แจงของกรมธนารักษ์ที่ว่า “...ที่ดินราชพัสดุบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ...ยังคงอยู่ในครอบครองของกองทัพเรือ”*0F[1] นั้นเป็นคำชี้แจงของหน่วยราชการที่กำกับดูแลพื้นที่จึงเป็นข้อเท็จจริง ที่ไม่สมควรกล่าวอ้างเป็นอย่างอื่น

 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้กำหนดแนวทางการตาม พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไว้ว่า การขอโอนที่ดินราชพัสดุฯ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี 4 ปัจจัยสำคัญครบถ้วนดังนี้

  1. มีความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวชัดเจน
  2. มีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อย่างละเอียด
  3. ต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายฯ
  4. การโอนย้ายจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการดูแลผลกระทบต่อประชาชนและต้องมีการเยียวยาอย่างพอเพียง

 

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายฯ มี นรม.เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม 14 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการหนึ่งในจำนวนนั้นมี รมต.กระทรวงการคลัง ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง นอกจากนั้นในการดำเนินการที่ผ่านมาไม่เคยมีการขอโอนย้ายที่ดินแปลงดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย ฯ และสำนักงานยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวแต่ประการใด

ดังนั้นตามที่ข้อมูลที่ผิดพลาดว่าจะมีการนำที่ดินราชพัสดุดังกล่าวให้เอกชนเช่ามาทำเป็นเมืองนั้น สำนักงานฯ ไม่เคยมีแผนงาน และ ไม่ได้รับการติดต่อจากเอกชนรายใดเพื่อขอการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อกิจการใดๆ ทั้งสิ้น

 

[1] *อ้างอิง คำชี้แจงประเด็นกรมธรารักษ์ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เช่าที่ราชพัสดุบริเวณ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 4,000 ไร่ เพื่อจัดตั้งเมืองใหม่ตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เอกสารคำชี้แจงประเด็นกรมธรารักษ์ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เช่าที่ราชพัสดุบริเวณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา