สกพอ. ชี้แจงข้อเท็จจริง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำพี่น้องเครือข่ายรักแม่พระธรณี ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > สกพอ. ชี้แจงข้อเท็จจริง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำพี่น้องเครือข่ายรักแม่พระธรณี ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
532

สกพอ. ชี้แจงข้อเท็จจริง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำพี่น้องเครือข่ายรักแม่พระธรณี ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 62 ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำพี่น้องเครือข่ายรักแม่พระธรณี ปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารปากแม่น้ำบางปะกงประมาณ 100 คน เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ สกพอ. เพื่อขอเข้าพบเลขาธิการและผู้บริหาร เพื่อทวงถาม และยื่นหนังสือ คัดค้านโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการขอให้เพิกถอนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมที่มีปัญหากับชาวชุมชน อ.พานทอง ชาวบ้านหนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ และชาวบ้าน ต.เขาดิน อ.บางปะกง อันได้แก่ 1.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี 2.โครงการท่าเรือบก ICD ฉะเชิงเทรา และ 3.โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ตามลำดับนั้น

สกพอ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

         1. ขั้นตอนการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และขั้นตอนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งสองหน่วยงานมีขั้นตอนและกระบวนการทำงานชัดเจน เป้าหมายสูงสุดคือพัฒนากำกับดูแลพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก่อนที่จะจัดตั้งได้ ต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีการทำการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ มีการจัดทำแนวคิดการออกแบบโครงการ (Conceptual Design) บริเวณไหนจะออกแบบเป็นถนน บ่อบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สีเขียว ฯ จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเสมอง ทั้งนี้ก่อนที่จะเปิดดำเนินการได้ จะต้องมีกระบวนจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ที่สำคัญฯ ในการประกอบกิจการเสมอนั้นหมายถึงมีหลายกฎระเบียบ จากหลายหน่วยงาน ช่วยตรวจสอบ ตรวจทาน การทำงาน ดังนั้น ถ้าไม่สอดคล้องกันกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง โครงการก็ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้

         2. กรณีของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ 2 ซึ่งประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม ไปตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 พื้นที่ประมาณ 6000 ไร่ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชลบุรีและผังเมืองรวมชุมชนพานทอง ทั้งนี้นิคมฯดังกล่าวก่อนที่คณะกรรมการ กนอ.จะอนุมัติให้เป็นนิคมฯ ได้ต้องผ่านความการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน มีหนังสือยินยอมจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นให้สามารถจัดตั้งนิคมฯ ได้  นอกจากนั้นนิคมฯดังกล่าวได้ออกแบบโครงการเป็นไปตามหลักวิชาการทุกประการ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการจัดเตรียมทำรายงาน EIA มีการรับฟังความคิดเห็น ตามเกณฑ์ที่ สผ.กำหนด แต่เนื่องจากมีประกาศผังเมืองทับพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่สีเขียว ส่งผลให้การพัฒนาโครงการไปไม่เป็นตามแผน และได้มียื่นขอเปลี่ยนแปลงสีของผังเมืองโดยผ่านขั้นตอนการรับฟัง พร้อมที่จะประกาศบังคับใช้ หลังจากนั้นถึงได้ยื่นขอยกระดับนิคมฯ เป็นเขตส่งเสริมฯ โดยได้ประกาศเขตส่งเสริมฯ เมื่อ 7 พ.ค. 2561 เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนตามนโยบาย EEC ส่งเสริม

        3. สำหรับโครงการท่าเรือบก ICD ฉะเชิงเทรา และโครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ก่อนที่จะประกาศเขตส่งเสริมฯ จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบครอบและเป็นไปข้อกฎหมายทุกประการ รวมทั้งจะต้องผ่านการับฟังความคิดเห็น และได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยรอบก่อน และทั้งสองโครงการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือโครงการ ICD 4 ครั้งผ่านมา และจะจัดครั้งที่ 5 วันที่ 26 ม.ค. 2562 นี้ ส่วนโครงการบลูเทคฯ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อ 30-31 ต.ค. 2561

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.39

ติดต่อเรา