สกพอ. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > สกพอ. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
364

สกพอ. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

          นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยที่ประชุมได้หารือความก้าวหน้า การดำเนินงานต่างๆ ภายใต้การพัฒนา EEC ได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ที่ได้ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม และให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การหลักการออกแบบ Universal Design และ Universal Access

          ในการหารือยังรวมถึงบทบาท และโอกาสของผู้พิการ ที่สามารถจะเป็นผู้คิดค้น หรือผู้ผลิตนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้การพัฒนา สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ได้ยึดถือหลักการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มการดำเนินงานมา

 

สามารถติดตามการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
จัดโดยคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/1131256727036101/

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.39

ติดต่อเรา