สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561
394

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยมี นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธิการและผังเมือง เป็นประธาน  รองเลขาธิการ สกพอ. (นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ และนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งแนวทางการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนผังฯ ดังกล่าว

ติดต่อเรา