อีอีซี รุกหนัก ร่วมมือ สอศ. สกอ. และบีโอไอ มุ่งผลิตและพัฒนาคนรองรับอุตฯ เป้าหมาย

812

อีอีซี รุกหนัก ร่วมมือ สอศ. สกอ. และบีโอไอ มุ่งผลิตและพัฒนาคนรองรับอุตฯ เป้าหมาย

อีอีซี รุกหนัก ร่วมมือ สศอ. สกอ. และบีโอไอ มุ่งผลิตและพัฒนาคนรองรับอุตฯ เป้าหมาย

กรุงเทพฯ - สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) หรือ อีอีซี รุกหนักแผนผลิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ ล่าสุดร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกอ.) หรือ บีโอไอ ด้วยแนวคิด “พัฒนา – เพิ่ม – สนับสนุน”

ความร่วมมือครั้งนี้ ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะสูงตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แก้ปัญหาสถานประกอบการขาดแคลนบุคลากร และลดปัญหาว่างงานที่เกิดจากการผลิตบุคลากรไม่ตรงความต้องการ รวมถึงการเพิ่มทักษะบุคลากรในระบบการจ้างงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา “สัตหีบโมเดล” เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และสนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สอศ. สกอ. และบีโอไอ ในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจจริงของทั้ง 4 หน่วยงานที่มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการใน10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของ อีอีซี เพื่อให้การพัฒนาโครงการ อีอีซี เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ”

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สกรศ. สศอ. สกอ. และสกท. มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

1. ความร่วมมือผลักดันสถานศึกษานำร่องและสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง สกรศ. สอศ. สกอ. และสกท. โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันผลักดันสถานศึกษานำร่องและสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต อีอีซี โดยขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามรูปแบบ “สัตหีบโมเดล” พร้อมทั้งร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล

2. สกรศ. แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยและพัฒนากำลังคน EEC เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามแบบสัตหีบโมเดล โดยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐาน EEC Model (EEC +) ต่อไป และจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคน EEC ขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

3. ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สกรศ. สอศ. และ สกอ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ให้บุคลากร รวมถึงครูและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และทรัพยากรที่เพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ ครอบคลุมถึงการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติในสาขาเฉพาะทาง ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้การรับรองสมรรถนะของบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4.ความร่วมมือระหว่าง สศอ. สถานศึกษานำร่อง และ สกอ. จะร่วมมือกันในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถานศึกษาในรูปแบบ “สัตหีบโมเดล” และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงาน

5. ความร่วมมือระหว่าง สกรศ. และ สกท. ในการแนะนำบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะรองรับความต้องการของผู้ประกอบการผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ “สัตหีบโมเดล” รวมทั้งร่วมกันศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ฐานข้อมูลความต้องการบุคลากร และความสามารถในการผลิตและพัฒนาของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อจับคู่ให้นักลงทุนและสถานศึกษาในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ สกท. จะช่วยรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (แยกตามสาขาการศึกษา) ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรให้เป็นไปตามความต้องการตลาด

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวทิ้งท้ายว่า “สกท. ปรับการส่งเสริมมาสู่การนำเทคโนโลยีเป็นส่วนหลักในการพัฒนา และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการพัฒนาต่อยอดไปได้นั้นยังจำเป็นต้องอาศัยสมอง ทักษะและความสามารถของมนุษย์ สกท. ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งหมดในการผลิต และพัฒนาบุคลากรขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและอนาคต”  

ติดต่อเรา