Home > ข้อมูลข่าวสาร > จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน สกพอ.ละคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน สกพอ.ละคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

60

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน สกพอ.ละคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

ติดต่อเรา