Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อทำคงามเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อทำคงามเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

22

จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อทำคงามเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ติดต่อเรา