Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > จ้างออกอากาศสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ EEC ต่อประชาชน และชุมชนในพื้นที่ EEC ภาคตะวันออก

จ้างออกอากาศสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ EEC ต่อประชาชน และชุมชนในพื้นที่ EEC ภาคตะวันออก

47

จ้างออกอากาศสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ EEC ต่อประชาชน และชุมชนในพื้นที่ EEC ภาคตะวันออก

ติดต่อเรา