ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
84

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อเรา