Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยวิธีคัดเลือก

98

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อเรา