Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า การลงทุนและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า การลงทุนและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก

143

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้า การลงทุนและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อเรา