Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน สกพอ.และคกก.คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน สกพอ.และคกก.คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ

32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุน สกพอ.และคกก.คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ

ติดต่อเรา