Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาบุคลากรต้นแบบ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อเรา