Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สําหรับรองรับกิจกรรมภายในสํานักงาน ชั้น ๒๕ จํานวน ๘๐ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สําหรับรองรับกิจกรรมภายในสํานักงาน ชั้น ๒๕ จํานวน ๘๐ ตัว

28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สําหรับรองรับกิจกรรมภายในสํานักงาน ชั้น ๒๕ จํานวน ๘๐ ตัว

ติดต่อเรา