Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์อาคาร CAT Tower ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์อาคาร CAT Tower ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

306

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์อาคาร CAT Tower ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อเรา