Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระยะที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระยะที่ 2

26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระยะที่ 2

ติดต่อเรา