Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการกำกับดูแลกิจการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการกำกับดูแลกิจการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

47

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการกำกับดูแลกิจการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

ติดต่อเรา