Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

21

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ติดต่อเรา