Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อบรืการสัญญาและกำกับสัญญาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และโครงการท่าเรือ EEC Projec

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อบรืการสัญญาและกำกับสัญญาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และโครงการท่าเรือ EEC Projec

61

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อบรืการสัญญาและกำกับสัญญาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และโครงการท่าเรือ EEC Projec

ติดต่อเรา