ประกาศราคากลางโครงการจัดหาพื้นที่เช่าจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว สำนักโครงสร้างพื้นฐาน

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศราคากลางโครงการจัดหาพื้นที่เช่าจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว สำนักโครงสร้างพื้นฐาน
39

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาพื้นที่เช่าจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว สำนักโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา