Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

87

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา