Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

80

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ติดต่อเรา