Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคพื้นตะวันออก (EEC) ระยะที่ 2

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคพื้นตะวันออก (EEC) ระยะที่ 2

73

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคพื้นตะวันออก (EEC) ระยะที่ 2

ติดต่อเรา