Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สกพอ. เพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงินการลงทุน สิ่งแวดล้อม ของโครงการ EECd และโครงการท่าเรือใน EEC Project List

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สกพอ. เพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงินการลงทุน สิ่งแวดล้อม ของโครงการ EECd และโครงการท่าเรือใน EEC Project List

193

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สกพอ. เพื่อสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงินการลงทุน สิ่งแวดล้อม ของโครงการ EECd และโครงการท่าเรือใน EEC Project List

ติดต่อเรา