Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ(Inhouse) สกพอ. เพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ(Inhouse) สกพอ. เพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

120

ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำ(Inhouse) สกพอ. เพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา