Home > ข้อมูลข่าวสาร > รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

239

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมในการวางแผน กํากับ ควบคุม ดูแลในการบริหารสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสนับสนุนงานของ EEC อย่างเต็มศักยภาพ เน้นความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก พร้อมติดตามและประเมินผลงานให้การดำเนินงานของ สกพอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ร่วมพัฒนางานอย่างเหมาะสม กระชับ ชัดเจน ต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามเป้าหมาย และเล็งเห็นความสําเร็จของงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พร้อมให้คําปรึกษา แนะนําการพัฒนาการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม
 • บริหารสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินให้เป็นไปตามหลักสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามผลความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) เพื่อให้การดำเนินงานของงานของโครงการเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อรับทราบ ทำความเข้าใจ รวบรวม และรายงานข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นในการสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลด้านกฎหมายประกอบการตัดสินใจในการบริหารของผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในระดับปริญญาโท ขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี และต้องเคยบริหารหรือจัดทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะในการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปประเด็นสำคัญและเขียนรายงานได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมารยาทเหมาะสมสำหรับการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ติดต่อเรา