นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

446

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ และทักษะในการประสานงานหรือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการจัดทำรายงาน และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ

ความรับผิดชอบ :

 • ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย คำแปล คำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ ตามกฎหมาย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูล
 • ให้ความเห็นเชิงวิชาการ ร่างหรือจัดทำข้อเสนอแนะในการยกร่าง กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาเกี่ยวกับความตกลงด้านการค้าเสรี กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการลงทุน
 • จัดทำแผนการทำงานตามโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ โดยจัดเตรียมเรื่องเข้าประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประชุม รวมทั้งตัวบทกฎหมายและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการพิจารณา
 • ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำสื่อประกอบเผยแพร่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา