ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

1,091

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในการจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการทางยุทธศาสตร์ หรือแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน และการบริหารแผนงานโครงการในระดับยุทธศาสตร์หรือองค์กร หากมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหาร กำกับดูแล คิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดทำข้อมูลและนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic หรือสื่อเชิงสร้างสรรค์ ได้มีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการสรุปประเด็นและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน  มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

ความรับผิดชอบ

 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงาน ภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ จนนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งต่างๆ และบริหารจัดการการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงบประมาณแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ โดยประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสำคัญของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประเมินผลโครงการที่สำคัญ
 • สนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักในการวิเคราะห์ ทบทวน จัดทำ บริหาร กำกับ และติดตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่รองผู้อำนวยการสำนัก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา