ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

1,081

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  การเงิน โลจิสติกส์ (ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการบริหารโครงการ หากมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  เขียนโครงการ  และเขียนเอกสารทางวิชาการ
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน  มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน TOEIC : 700 คะแนนขึ้นไป)

ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักในการกำกับ ทบทวน จัดทำ บริหาร และขับเคลื่อนแผนภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนภาพรวมการพัฒนาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอต่อผู้บริหาร
 • ประสานและติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและบริหารแผนภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • รับผิดชอบต่อแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และกำลังคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ
 • ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม ในกรณีที่รองผู้อำนวยการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาจ้าง

 • เป็นรูปแบบสัญญาจ้าง โดยสำนักงานอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของสำนักงาน

วิธีสมัครและเอกสารการสมัคร

 • ส่ง CV หรือ Resume พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุ ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ค่าตอบแทนที่ต้องการและ วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทาง hr@eeco.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 02 033 8012

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา