ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

520

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถคิด วิเคราะห์ และเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเป็นระบบ กล้าแสดงออกในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม
 • สามารถสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • มีบุคลิกภาพ และทักษะในการประสานงานหรือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการพิมพ์ ทำรายงาน และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ

ความรับผิดชอบ :

 • ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงข้อกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูล ทั้งจากภายในและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการพิจารณาการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอุปสรรค
 • ร่วมจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและเว็บไซต์ของสำนักงาน รวมถึงจัดทำความก้าวหน้าของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา