ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

616

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำกับ ดูแล ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการเงิน วางระบบบัญชี การติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการและแผนการดำเนินงานกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกองทุน
 • ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือ หรือบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ ชุมชน และประชาชน
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ และตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน และ/หรือการเงิน การคลัง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร วิเคราะห์โครงการ วางแผน ติดตามประเมินผล จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการบริหารจัดการงานโครงการ
 • มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อ สื่อสารและทำงานประสานงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนัก /นิติกรอาวุโส /นิติกร

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา